2011. december 10.

A nyelvleírás adekvátsági szintjei

A nyelvtanok adekvátsági szintjeit, a helytállóság három szintjét fogjuk érinteni. A három szintet egyenként definiáljuk és párhuzamba állítjuk a példa kedvéért a transzformációs generatív nyelvészet válaszaival. Ezzel kicsit közelebb kerülünk a transzformációs generatív nyelvészethez és kezünkbe kerülnek azok a helytállósági kritériumok, amelyeket érdemes minden új nyelvelmélet, nyelvleírási modell esetén elővennünk és megvizsgálnunk.A nyelvtanok adekvátsági (helytállósági) szintjeinek vizsgálatát minden új nyelvtan, nyelvleírási modell megismerése során érdemes körbejárni. Érdemes megnézni és megválaszolni a kérdéseket, hogy vajon az új modell, rendszer milyen választ kíván azokra a kérdésekre adni, amely olyan témákat ölelnek fel, mint az ember és a nyelv, vagy a nyelvtan és nyelv kapcsolata. Ez a vizsgálat segíthet számunkra, hogy jobban megértsük, hogy az új leírási forma miként illeszkedik az eddig megismert rendszerek közé, segít tőlük elválasztani, és nem utolsó sorban, élesen a szemünk előtt lesz az új határai és lehetőségei.

Az adekvátsági szintek
  1. A megfigyelés szintje (observationally adequate )
  2. A leírás szintje (descriptively adequate)
  3. Magyarázat szintje (explanatorily adequate)

A megfigyelés szintje

Ez a szint a leírásnak azt a tulajdonságát vizsgálja, hogy jól írja-e le az adott nyelvközösség helyes mondatait. Ide tartozik például a jólformált mondatok. A nyelvleírásnak tehát számot kell adnia arról, hogy a leírás tényleg képes-e kiválogatni az összes lehetséges mondat közül azokat, amelyeket a beszélők jólformáltnak ítélnek. Ez egyfajta „elősorolást” is magába foglal, kvázi hierarchiát, hogy mely mondatok minősülnek elfogadhatónak, melyek talán elfogadhatónak, és melyek helytelennek.

A leírás szintje

Ez a szint feltételezi a megfigyelési adekvátságot. De ezen kívül fontos, hogy az adott nyelv mondatainak a szerkezetét is magába foglalja. A beszélők intuícióinak megfelelően írja le a nyelv szerkezetét. Itt jelennek meg a szerkezeti leírások és a mondatok közti összefüggés, párhuzamba állításuk.

A magyarázat szintje

A magyarázat szintjén helytálló a nyelvelmélet, ha leírás szintjét adekvát - tehát a megfigyelés szintjén is. Ez a helytállósági kritérium már a plauzibilitást is vizsgálja. Azt, hogy a nyelvelmélet elfogadható és valószínű modellje-e a nyelvnek. Valós-e az a hozzáállás, modell, paradigma, amelybe helyeztük a nyelvvizsgálatot?

A transzformációs generatív nyelvtan szintjei

Az előző részben röviden áttekintettük a helytállósági kritériumokat. Röviden definiálva és utalva arra, hogy melyik szint a nyelvleírás melyik szintjéhez áll közel. A definiálások után most vegyünk egy példát, a transzformációs generatív nyelvtant. A nyelvtan válaszait a különböző szinteken.

A megfigyelés szintje

A transzformációs generatív nyelvtanok a megfigyelés szintjén, a mondatok felszíni szerkezetéről képes eldönteni, hogy azok a vizsgált nyelv részei-e. Ezeket képes jólformáltásági kritériumok elé állítani és kiválogatni csak a jólformált mondatokat.

A leírás szintje

A leírás szintje tartalmazza a megfigyelés szintjét is, de továbbá képes párhuzamot állítani a mondat szerkezete és a kijelentések között. Minden kijelentéshez tud egy megfelelő szerkezetet rendelni. Ezzel nem csak képes felismerni a jólformált grammatikus mondatokat (megfigyelés szintje), hanem képes azokat generálni is. Ezzel nem csak felismerhetőségük, hanem előállítási lehetőségeit is tárgyalja és vizsgálja.

A magyarázat szintje

A magyarázat szintjén szokott az első probléma adódni a transzformációs generatív nyelvtanok megismerésénél. Az olvasónak is eszébe juthat, hogy az a nézet, hogy az ember nyelvtudását újraíró-szabályok halmazának felel meg: nagyon mellé lőtt a valóságnak. Nem feltételezhetjük és nem is feltételezi senki, hogy az ember úgy működne, mint egy gép. Nem úgy kezdünk el válaszolni a barátunknak, ahogy nem úgy kezdtem el írni én sem, hogy először vettem az S fráziscímként és ebből levezettem a mondat felszíni szerkezetét.

Az ötlet más. Az ötlet az, hogy nem azt modellálja ez a nyelvelmélet, ami az emberi elmében lezajlik. Nem azt feltételezi, hogy az ember a világon a legracionálisabb elme, hanem a célja, a magyarázat szintje itt a nyelv és nyelvtan között húzódik. A különbség az, hogy nem az emberi gondolkodásnak kíván modellt állítani, hanem „csupán” a nyelvtan és nyelv modelljének. Ez a modell viszont már plauzibilis. Helytálló és hihető, hogy a nyelvtan úgy viszonyul a leírandó nyelvhez, hogy vesszük az S címkét és ebből levezetjük a felszíni szerkezetet.

Összefoglaló

A helytállósági, adekvátsági szinteket jártunk körbe. A definiálásuk után egy példát tekintetünk át, ahogy a generatív transzformációs nyelvelmélet megfelel a definiált szinteknek. Példaként és érdekességként. Főként a magyarázat szintjét érintettük, ahol egy általános tévedés és félreértelmezést igyekeztünk kiköszörülni.

Nincsenek megjegyzések: